طراحی و پیاده سازی وب سایت شرکت بازرگانی زاگرس فروت

پیاده سازی به 5 زبان مختلف

شروع پروژه: 20 مرداد 97

تحویل پروژه: 15 شهریور 97

آدرس: www.zagrosfruit.com