طراحی و پیاده سازی وب سایت شرکت بازرگانی زاگرس فروت

پیاده سازی به ۵ زبان مختلف

شروع پروژه: ۲۰ مرداد ۹۷

تحویل پروژه: ۱۵ شهریور ۹۷

آدرس: www.zagrosfruit.com