طراحی و پیاده سازی وب سایت شرکت تجاری بازرگانی جوان

فعالیت در زمینه صادرات کیوی و انواع مرکبات

طراحی شده به 4 زبان (فارسی، انگلیسی، روسی، هندی)

شروع پروژه: 8 شهریور 98

تحویل پروژه: 23 شهریور 98

آدرس: www.javancompany.com