طراحی و پیاده سازی وب سایت سردخانه میوه عجم (2,3)

فعالیت در زمینه صادرات کیوی و انواع مرکبات

طراحی شده به 3 زبان (فارسی، انگلیسی، روسی)

شروع پروژه: 17 آذر 98

تحویل پروژه: در حال انجام