طراحی و پیاده سازی وب سایت سردخانه میوه عجم (۲,۳)

فعالیت در زمینه صادرات کیوی و انواع مرکبات

طراحی شده به ۳ زبان (فارسی، انگلیسی، روسی)

شروع پروژه: ۱۷ آذر ۹۸

تحویل پروژه: در حال انجام